Aviso Legal

O presente Aviso Legal regula o uso da páxina web www.ascancelas.es (en diante a Páxina) titularidade de AS CANCELAS SIGLO XXI, S.L., con domicilio en Paseo de la Castellana, 216, 28046, Madrid; CIF B86108495; inscrita no Rexistro Mercantil, Tomo 28.046, Sección 8ª, Folio 188, Folla M-511542, inscrición 4.271 e con enderezo de correo info@ascancelas.es.

Para a utilización da Páxina requírese a aceptación expresa do usuario de todas e cada unha das cláusulas que se indican no presente Aviso Legal, así como cada unha das advertencias ou cláusulas específicas que se establezan para a contratación de determinados servizos, produtos ou uso de zonas da Páxina.

No caso de non aceptar as cláusulas establecidas no presente Aviso Legal, o usuario deberá absterse de acceder e/ou utilizar os servizos e/ou contidos postos á súa disposición na Páxina, procedendo a abandonala.

USO DA PÁXINA

O usuario obrígase a non utilizar a Páxina para a realización de actividades contrarias ás leis, á moral, ao orden público e, en xeral, a facer un uso conforme ás condiciones establecidas no presente Aviso Legal. Así mesmo, obrígase a non realizar actividades publicitarias ou de explotación comercial remitindo mensaxes que utilicen unha identidade falsa.

A Compañía actúa exclusivamente como responsable da Páxina na súa condición de facilitador dun servizo de información sobre os seus propios servizos, no facéndose responsable dos contidos que, en contravención ás presentes condiciones xerais, os usuarios puideran enviar ou publicar, sendo o usuario o único responsable da veracidade e licitude dos mesmos.

A Compañía poderá interromper o servizo da Páxina que estea sendo utilizado polo usuario e resolver de modo inmediato a relación co usuario se detecta un uso da Páxina ou de calquera dos servizos que no mesmo se ofertan que poida considerar contrario ao expresado no presente Aviso Legal.

PROTECCIÓN DA NAVEGACIÓN

Ao conectarse a Internet é conveniente que, ademais de coidar os aspectos básicos de protección do ordenador, se teñan en conta as seguintes medidas de precaución:

 • Utilizar versións actualizadas dos navegadores.
 • No acceso á área de acceso restrinxido, comprobar que o acceso se produce utilizando o protocolo de seguridade SSL (Secure Sockets Layer) para garantir a integridade e a confidencia da información facilitada.
 • Navegar por sitios web coñecidos.
 • Non aceptar a execución de programas cuxa descarga se produza de forma automática, se non confía nas fontes que orixinan a súa descarga.
 • No caso de que se utilicen ordenadores públicos ou compartidos con terceiras persoas confirmar que non se encontra activada a opción de recordatorio de contrasinais automático.


Protección de contrasinais

Os contrasinais facilitados son absolutamente confidenciais polo que será responsabilidade do usuario facer un bo uso dos mesmos, debendo observar un deber de dilixencia na súa custodia e uso.

Neste sentido, non deberán escribirse contrasinais en papel nin en documentos do ordenador.

Poderase cambiar o contrasinal periodicamente. Neste caso, recoméndase que o contrasinal elixido se trate dun contrasinal difícil de deducir, evitando que coincidan, por exemplo coa súa data de aniversario, nacemento, número de teléfono, etcétera.

Por razóns de seguridade, o acceso aos nosos servizos pódese bloquear se introduce o contrasinal de acceso de forma errónea un número sucesivo de veces. Para desbloquear o seu contrasinal deberá poñerse en contacto connosco.

Protección fronte a virus

Os virus son programas que se instalan no ordenador, habitualmente de forma oculta ao propietario, con finalidades prexudiciais para o equipo do usuario (por exemplo, destruír arquivos ou o disco, propagarse a outros ordenadores, ou provocar un mal funcionamento do ordenador).Para evitar posibles infeccións de virus é conveniente:

 • Dispoñer dun software antivirus actualizado, polo que deberán consultarse as instrucións do fabricante do programa para manter activa a actualización automática.
 • Analizar co antivirus os documentos recibidos por medios electrónicos ou que proveñan de medios externos como dispositivos portátiles.
 • Instalar programas que proveñan de fontes seguras que non vulneren dereitos de propiedade intelectual.
 • É conveniente instalar un sistema contra espionaxe para evitar os programas espía, máis coñecidos polo seu termo en inglés spyware. Así mesmo, recoméndase configurar un sistema de filtro de spam para limitar o envío de correos masivos non desexados.
 • No caso de recibir correos non solicitados é recomendable confirmar o envío co remitente ou borrar a mensaxe directamente. Nunca debe abrirse aínda que proveña dun remitente coñecido.
 • Non participar en correos encadeados nin reenviar correos indiscriminadamente.
 • Non executar directamente os ficheiros anexos, é moito máis seguro extraelos previamente a un directorio do ordenador.

 

Dispoñer dun programa antivirus non asegura a protección total do equipo do usuario, debido principalmente a dous motivos: que o mesmo sexa tan novo que sexa detectado pola biblioteca de virus do programa ou que se produza un “falso positivo”, é dicir, que un programa posúa no seu código de programación secuencias que se asimilan a un virus.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

A totalidade desta Páxina: texto, imaxes, marcas, gráficos, logotipos, botóns, arquivos de software, combinacións de cores, así como a estrutura, selección, ordenación e presentación dos seus contidos, encóntrase protexida polas leis sobre Propiedade Intelectual e Industrial, quedando prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, salvo para uso persoal e privado.

A Compañía  non garante que os contidos sexan precisos ou libres de erro, ou que o libre uso dos mesmos polo usuario non infrinxa os dereitos de terceiras partes. O bo ou mal uso desta páxina e dos seus contidos esta baixo a responsabilidade do usuario.

Así mesmo, queda prohibida a reprodución, retransmisión, copia, cesión ou redistribución, total ou parcial, da información contida na Páxina, calquera que fora a súa finalidade e o medio utilizado para isto, sen autorización previa da Compañía.

ENLACES OU LINKS

A Páxina pode incluír enlaces ou links a sitios de terceiros. As páxinas pertencentes a terceiros non foron revisadas nin son obxecto de controis por parte da Compañía. En calquera caso, a Compañía non poderá ser considerada responsable dos contidos destes sitios web nin das medidas que se adopten relativas á súa privacidade ou ao tratamento dos seus datos de carácter persoal.

A Compañía recomenda a lectura detida das condicións de uso e a política de privacidade destes sitios.

No caso de estar interesado en activar un enlace a algunha das páxinas da Compañía deberá comunicalo, obtendo o consentimento expreso para crear o enlace. A Compañía resérvase o dereito de oposición á activación de enlaces co seu sitio web.

MENORES DE IDADE

Quédalles prohibido o acceso e uso do portal aos menores de idade non autorizados.

A Compañía recórdalle aos usuarios maiores de idade, que teñan ao seu cargo menores, que será da súa exclusiva responsabilidade determinar os servizos e/ou contidos que son non apropiados para a idade destes últimos.

A Compañía infórmalles que existen programas informáticos que permiten filtrar e bloquear o acceso a determinados contidos e servizos, de tal xeito que os pais ou titores, por exemplo, poden decidir cales son os contidos e servizos da Internet aos que os menores poden ter acceso e cales non.

RESPONSABILIDADES

A Compañía non será responsable directa nin subsidiaria de:

 • A calidade do servizo, a velocidade de acceso, o correcto funcionamento nin a dispoñibilidade nin continuidade de funcionamento da Páxina.
 • Os danos que se poidan causar nos equipos do usuario pola utilización da Páxina.
 • Os casos nos que un terceiro, quebrantando as medidas de seguridade establecidas, acceda ás mensaxes ou as utilice para a remisión de virus informáticos.
 • Os vicios e defectos de toda clase nos contidos transmitidos, difundidos, almacenados ou postos a disposición.
 • A licitude, fiabilidade e utilidade dos contidos que os usuarios transmitan coa utilización da páxina o dos servizos nel ofertados, así como tampouco a súa veracidade o exactitude. A Compañía non controla a utilización que os usuarios fan da Páxina, nin garante que o fagan consonte o establecido no presente Aviso Legal.
 • A actualización dos contidos ofrecidos nos apartados de noticias.

 

A título enunciativo e con carácter non limitativo, o usuario será responsable:

 • Dos contidos introducidos por eles, especialmente dos datos e informacións introducidos e enviados á Compañía por medio da Páxina ou  na Páxina.
 • Da realización de calquera tipo de actuación ilícita, lesiva de dereitos, nociva e/ou prexudicial.
 • Da custodia do seu nome de usuario e password, non debendo comunicalo a terceiras persoas, en orde á evitación de suplantacións de identidade ou achega de datos non veraces ou incorrectos.

 

FORO

O presente Aviso Legal encóntrase redactado en galego, e está sometido á lexislación española vixente. Para calquera tipo de controversia derivada da utilización dos servizos ofrecidos ou dos contidos propios da Páxina as partes, coa aceptación das cláusulas establecidas no presente Aviso Legal someteranse aos Tribunais e Xulgados competentes de de Madrid.